Wimarn Mapraw 2013

From ShareRice Wiki (AFN)
Jump to: navigation, search
Wimarn Mapraw
Wimarn Mapraw

Details

 • Title: วิมานมะพร้าว / Wimarn Mapraw
 • Also known as: Castle Coconut
 • Duration: Episodes 17
 • Genre: Romances/Comedy/Fantasy/Drama
 • Air time: Monday & Tuesday
 • Broadcast network: Channel 7
 • Broadcast period: November 12, 3013 --- January 7, 2014
 • Theme song: "theme song" Artist Name
 • Relate to: Wimarn Mapraw 1994
 • Popularity / Rating:
  • 1...First episode...... 7.5(4.7,7.9) Premier (November 12, 2013)
  • 2...Second episode...... 6.5(4.4,6.9) (date air 11-18-13)
  • 3...Third episode...... 6.3(4.4,6.7) (date air 11-19-13)
  • 4...Four episode......first half....6.8(4.5,7.2) / second half...5.3(4.3,5.5) (date air 11-25-13)
  • 5...Five episode......8.4(6.1,8.8) (date air 11-26-13)
  • 6...Six episode......first half...10.0(6.3,10.6) / second half...6.6(5.8,6.7) (date air 12-2-13)
  • 7...Seven episode......7.5(6.0,7.8) (date air 12-3-13)
  • 8...Eight episode......first half...9.2(6.0,9.8) / second half...8.2(5.0,8.7) / third end...6.8(5.8,7.0) (date air 12-9-13)
  • 9...Nine episode......8.5(6.3,8.8) (date air 12-10-13)
  • 10...Ten episode......7.0(6.3,7.1) (date air 12-16-13)
  • 11...Eleven episode......8.3(6.3,8.6) (date air 12-17-13)
  • 12...Twelve episode......7.5(5.2,7.9) (date air 12-23-13)
  • 13...Thirteen episode......8.5(6.6,8.8) (date air 12-24-13)
  • 14...Fourteen episode......7.41 (date air 12-30-13)
  • 15...Fifteen episode......5.99 (date air 12-31-13) (The lowest rating episode)
  • 16...Sixteen episode......9.1 (date air 1-6-2014)
  • 17...Seventeen episode......10.5 (January 7, 2014) (The End episode / also the high rating episode)
  • Average Total --- 7.74
 • Rating are Credit to: pantip.com

Production Credits

 • Producer: Add info here
 • Director: ชัชวาล ศาสวัตกลูน
 • Screenwriter: Add info here
 • Company Name: Pordeecam
 • Author: แก้วเก้า

Cast

Synopsis/Review

 • Thai Summary:
  • "ถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า มี 'ใคร' หรือ 'อะไร' อย่างหนึ่ง พูดจาทักทาย สื่อสารกับเราได้อย่างชัดเจนทั้งภาพและเสียง มิหนำซ้ำ ใคร หรือ อะไรนั้นไม่ใช่คนเช่นเราเสียด้วย! คุณจะรู้สึกอย่างไร? ตกใจ...กลัว...กล้า...?? จุลลา สาวน้อยมหัศจรรย์ของเราก็เช่นกัน วินาทีที่รับรู้ว่า ใคร หรืออะไร นั้นคือ เจ้าสัว เจ้าของผู้บุกเบิกโรงงาน 'วิมานมะพร้าว' จนเจริญก้าวหน้ามาจนถึงรุ่นหลาน คือสืบสาย เจ้านายของเธอ แต่จะทำอย่างไรได้ ในเมื่อเจ้าสัว หรืออาก๋งในฮวงซุ้ยกับเจ้านายในโลกปกติเกิดเอ็นดูและวางใจเธอในฐานะผู้ร่วมงานที่เก่งกล้าสามารถ และเธอเองก็สนุกกับงานที่แสนรักไปแล้ว เรื่องของเรื่องก็เลยต้องลงเรือลำเดียวกันทั้งผีใจดี และคนจอมกวน จนกระทั่งลงเอยกันด้วยดี

CREDIT TO: Wimarn Mapraw Thai wiki page.


Trivia or Interesting Info about this Lakorn
Gallery


Links related to this lakorn
You are not allowed to post comments.